نشست تخصصی

 

سید مرتضی حسینی مدیر کل دفتر مطالعات و پژوهش های کمیته امداد امام خمینی گفتند برگزاری نشست های تخصصی در مرداد و شهریور ماه سال جاری مطابق نشست های تخصصی سال گذشته صورت خواهد گرفت در سال گذشته در خصوص حوزه های مشارکت های مردمی، اشتغال و خودکفایی، حمایت و سلامت خانواده و فرهنگی برگزار گردید. در مرحله اول با تمامی استان ها مکاتبه صورت پذیرفت و پس از مشخص کردن دو استان به عنوان معین، برای هر نشست، داده های کاملا صریحی دریافت، دسته بندی و تحلیل گردید. سپس با دعوت از مدیران و کارکنان حوزه تخصصی و دعوت از اساتید دانشگاهی نشست ها برگزار گردید و نتایج حاصله که چالشه های حوزه های تخصصی امداد را به همراه مصادیق احصاء شده در اختیار است آماده بهره برداری می باشند.

مدیرکل مطالعات و پژوهش های کمیته امداد امام (ره) افزود: مرحله اول خروجی نشست ها به اولیاء امداد تحویل داده شده است و بررسی های تکمیلی در دستور کار می باشد.

حسینی خاطر نشان کرد :در این سری از نشست ها برای تسریع در انجام امور مباحث با دقت نظر بیشتر بر روی همین وب سایت بارگذاری و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.