کتابخانه دفتر مرکزی

 

کتابخانه کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 1377در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی با 3 هزار جلد کتاب فعالیت خودرا آغاز نمود. هم اکنون حدود 15 هزار عنوان کتاب در اختیار دارد. در این سال سیستم مکانیزه واحد مذکور راه اندازی شد . در آن زمان کتابهای مجموعه کتابخانه با توجه به یازده رشته مصوب جامع علمی کاربردی در شناسه علوم انسانی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته گردآوری شده بود و وظیفه اصلی کتابخانه ، ارائه اطلاعات علمی به دانشجویان رشته های علمی کاربردی مرکز بود اما با افزایش ماموریت های محوله از سوی معاونت اسبق نیروی انسانی و تغییر ساختار سازمانی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی امداد، کتابخانه از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا نمود وعلاوه بر وظیفه اطلاع رسانی و ارائه خدمات به دانشجویان درحال تحصیل ، پرسنل دفتر مرکزی را نیز تحت پوشش خدمات خود برد . از اواخر سال 1395 تاکنون کتابخانه مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام (ره)، با بکارگیری نرم افزار تخصصی جدید کتابداری تحت وب ، وظیفه تحت پوشش بردن پرسنل استانهای کشور را نیز در برنامه کار خود قرار داده است . در حال حاضر مکان این واحد در طبقه پنجم ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی تهران ، ابتدای جاده مخصوص کرج قرار دارد .

 

آدرس لینک کتابخانه به شرح ذیل می باشد.       

 

ورود به کتابخانه

 

رسانه جدید