ثبت مشخصات پژوهشگر

اطلاعات هویتی
آدرس
آدرس محل کار
زمینه همکاری
سوابق تحصیلی (درصورتیکه بیش از یک سابقه تحصیلی دارید فایل را به صورت zip ارسال نمایید )
سوابق اجرایی/تخصصی (درصورتیکه بیش از یک سابقه تحصیلی دارید فایل را به صورت zip ارسال نمایید )
سوابق آموزشی (درصورتیکه بیش از یک سابقه تحصیلی دارید فایل را به صورت zip ارسال نمایید )
سوابق پژوهشی (درصورتیکه بیش از یک سابقه تحصیلی دارید فایل را به صورت zip ارسال نمایید )
فایل رزومه