حضور مدیر کل دفتر مطالعات و پژوهش در استان های تهران و قزوین

بررسی سیستم جامع خدمات حمایت و توانمندسازی استان های تهران و قزوین

به منظور بررسی مسایل و مشکلات سیستم جامع خدمات حمایتی و توانمندسازی آقایان دکتر قربانی و همتی از استان های تهران و قزوین بازدید به عمل آورده و در جریان امور قرار گرفته اند.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید