پرسش های متداول

باز کردن همه  |  بستن همه
 دفتر پژوهش
 آیا فقط عناوین پیشنهادی مرکز قابل حمایت است؟
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.
 آیا برای شرکت در نشستهای تخصصی مرکز نیاز به ثبت نام بوده و میبایست  هزینه ای پرداخت گردد؟
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.
 آیا برای کسانی که در نشستهای تخصصی مرکز شرکت میکنند گواهی صادر میشود؟
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.
 از چه مقاطع تحصیلی حمایت می شود و مبلغ حمایت چقدر است؟
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.
 چگونگی حمایت از پایان نامه در پژوهشیار
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.
 نحوه انعقاد قرارداد چگونه است؟
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.
 آیا ارائه درخواست حمایت از طریق دانشجویان صورت می گیرد؟
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.
 چه عناوینی از پایان نامه ها  مورد حمایت قرار می گیرند؟
     هنوز پاسخی برای این سوال توسط کارشناسان مربوطه در سیستم درج نشده و به محض بارگزاری پاسخ نمایش داده خواهد شد.